Czy warto kupować funty w 2022 roku?

Sytuacja na rynku walutowym

Od momentu referendum w 2016 roku, które zadecydowało o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, funt brytyjski (GBP) doświadczył burzliwych czasów na rynku walutowym.

Negocjacje dotyczące Brexitu oraz ich wpływ na gospodarkę brytyjską spowodowały wahania wartości funta w stosunku do innych walut, zwłaszcza euro i dolara amerykańskiego. W 2021 roku funt brytyjski odbił się od swoich najniższych poziomów, ale nadal pozostaje narażony na zmienność.

Faktory wpływające na wartość funta

Decyzje polityczne, dane makroekonomiczne oraz ogólne nastroje na rynku mają wpływ na wartość funta brytyjskiego. Kluczowymi czynnikami, które mogą wpłynąć na kurs funta w 2022 roku, są:

Postęp w negocjacjach handlowych z innymi krajami po Brexicie

Polityka Banku Anglii w zakresie stóp procentowych i programów ilościowego luzowania

Inflacja oraz wskaźniki wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii

Ogólne nastroje na rynkach światowych, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19 i jej wpływu na światową gospodarkę

Zalety inwestowania w funta w 2022 roku

Mimo potencjalnej zmienności, istnieją pewne czynniki, które mogą czynić funta atrakcyjnym wyborem dla inwestorów w 2022 roku:
Potencjalne umocnienie funta w miarę ustabilizowania się sytuacji po Brexicie i podpisania nowych umów handlowych

Możliwość zysku z różnic kursowych, zwłaszcza dla inwestorów spekulujących na krótką metę

Diversyfikacja portfela inwestycyjnego poprzez dodanie waluty odrębnej od euro i dolara

Ryzyka związane z inwestowaniem w funta w 2022 roku

Jednakże, inwestowanie w funta w 2022 roku wiąże się również z pewnymi ryzykami:

Nadal istnieje niepewność co do konsekwencji Brexicie dla brytyjskiej gospodarki, co może prowadzić do wahliwości wartości funta

Decyzje polityczne oraz zmiany w regulacjach mogą wpływać na stabilność funta

Pandemia COVID-19 nadal stanowi istotne ryzyko dla światowej gospodarki, co może wpłynąć na wartość funta oraz ogólne nastroje na rynku
Wartość funta brytyjskiego w 2022 roku będzie zależała od szeregu czynników, w tym od postępów w negocjacjach handlowych po Brexicie, polityki Banku Anglii oraz ogólnych nastrojów na rynkach światowych. Pomimo potencjalnej zmienności, inwestowanie w funta może przynieść korzyści, ale należy pamiętać o związanych z tym ryzykach i zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Zobacz również   Jak wygląda użądlenie pszczoły